لجستیک

سرویس لجستیکی ارزش افزوده

احتیاجات زنجیره وار مشتریان نه تنها بر روی قیمت تاثیر نمی گذارد، بلکه باعث می شود شرکتهای خدماتی مثل ما مسئولیت پذیرتر، سریع الانتقال تر، مشتری مدار تر شوند.

ما از طریق شبکه جهانی، دانش و تخصص باعث ارزش افزودن به زنجیره تامین مشتریان می شویم. ما در ارائه برتری عملیاتی پر شور می باشیم.

با تخصص جامع در تمام صنایع بزرگ، سازمانهای قوی محلی ما، وتجربه گسترده ما در ارائه خدمات ارزش افزوده، می توانیم هماهنگی خاصی بین قیمت و سرویس برقرار نمائیم.